"กีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย น้ำเงินแดง ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก้าวไกล ไปด้วยกัน"
เก็บตกภาพ บรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน SPACK GAME 2017
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
(ชุด 1)